Allekirjoituspöytäkirja 26.2.2021

Siirry sisältöön

Paikka  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimisto

Läsnä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 § 

Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosenttia.

Korotus koskee henkilöitä, joiden työsuhde on voimassa 1.3.2021.

Korotuksesta muodostetaan henkilökohtainen euro- tai senttimääräinen palkkaerä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan vuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin. Palkkaerää käsitellään osana peruspalkkaa esimerkiksi vuosilomapalkkaa, sairausajan palkkaa, prosentuaalisia työaikakorvauksia tai palkankorotuksia laskettaessa.

2 § 

Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

3 §

Jos työvuorolistan julkaisemisen jälkeen listalle merkittyjä työvuoroja on mahdotonta toteuttaa viranomaisten (esimerkiksi valtioneuvosto, AVI tai kunta) määräämien rajoitusten vuoksi, voi työnantaja muuttaa työvuorolistaa vastaavasti. Näin mahdollisesti puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ylös ja ne annetaan/sijoitetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa työvuorojen peruuntumisesta.

Jos yrityksessä on luottamusmies, niin asia todetaan hänen kanssaan.

Mikäli työtunteja ei ole mahdollista edellä mainitussa ajassa antaa tai työsuhde päättyy muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin siirretyt työtunnit on annettu, niin kyseiset työtunnit korvataan tuntipalkkaisille työntekijöille rahana.

Mainitun takarajan jälkeen ei kuukausipalkkaisen työntekijän siirrettyjä työtunteja voida enää teettää. Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin siirretyt tunnit on teetetty, niin niitä vastaava rahamäärä voidaan vähentää työntekijän palkasta.   

Tämän pykälän mukainen oikeus siirto-oikeus koskee niitä työvuoroja, joita koskeva työvuorolista on julkaistu viimeistään 31.8.2021.

Helsingissä 26.2.2021

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry