Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Siirry sisältöön

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevassa työntekijöiden työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat.

Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 800 työntekijää.

Työehtosopimusta sovelletaan kiinteissä toimipaikoissa sijaitsevissa huvi-,teema- ja elämyspuistoissa työskenteleviin työntekijöihin. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä. 

Huom! PAM on sopinut koronaepidemiasta johtuvista syistä alan työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin, jotka ovat nyt voimassa. Lue lisää koronaepidemian vuoksi tehdyistä muutoksista täältä.

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Alan työehtosopimusneuvottelu käytiin vuonna 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemiasta toimialalle aiheutuneiden vaikutusten vuoksi. Aiemmin sovittua työehtosopimuskautta jatkettiin keväällä 2020 kestämään syyskuuhun loppuun 2020 koronan vuoksi.

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimuksen uudistamisesta ajanjaksolle 1.10.2020–31.3.2022. Uudessa työehtosopimuksessa sovittiin kahdesta erillisestä palkantarkistuksen ajankohdasta helmikuussa ja lokakuussa 2021. Tuolloin palkankorotuksista käydään erikseen palkkaneuvottelut. Jos palkkaneuvotteluissa ei saavuteta sopua, työehtosopimus päättyy aiemmin.

Palkkaratkaisun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet paikkakuntakalleusluokituksen poistamiseen ja palkkataulukkojen yhdenmukaistamiseen. 

Palkat

Sopimuksessa on sovittu palkantarkistusten ajankohdista, mutta ei vielä korotusten määrästä.

Ensimmäinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.3.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan helmikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.3.2021.

Toinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.11.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan lokakuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 30.11.2021.

Työaika lyhenee 1.1.2021 alkaen

PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin. Työaikaa lyhennetään 1.1.2021 alkaen palauttamalla ennen kiky-pidennystä olleet työaikamääräykset, muun muassa jaksotyöajan palauttaminen nyt 112,5 tuntiin, tasoittumisjärjestelmien enimmäistyöajat ja lisätyökiintiöt.

Työssäjaksamista edistetään

Työehtosopimuksessa huomioitiin työntekijöiden jaksamiseen ja työvuorojen sijoitteluun liittyviä määräyksiä.

Vuorokausilepo pidemmäksi. Vuorokausilepo työvuorojen välissä on 11 tuntia. Työntekijät voivat sopia työpaikkakohtaisesti vuorokausilevon lyhentämisestä 8 tuntiin.

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta. Uusi kappale sairausajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta myös alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi.

  • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta.
  • Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.

Uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset

Työehtosopimuksessa huomioitiin uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset täsmentämällä työajan tarkastelujaksoa 12 kuukauteen.

Vuosilomapalkan laskentasäännön tarkennus

Työehtosopimuksessa oleva kirjaus lomapalkan laskentasäännöstä korjattiin.

Lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti myös silloin, kun työntekijän työaika ja palkkausmuoto (tuntipalkasta kuukausipalkaksi tai toisin päin) ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomapalkan tasausta ei suoriteta.

Uusi määräys mahdollisuudesta käyttää palkallista koulutus-, perehdytys- tai palaveriaikaa 7,5 tuntia vuodessa 

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa enintään 7,5 tuntia kalenterivuodessa. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine työaikalisineen ja sunnuntaityökorvauksineen. Em. koulutus, perehdytys ja palaveri toteutetaan siten, että työvuoro pitenee koulutuksen, perehdytyksen ja palaverin keston verran, kuitenkin enintään kahdella tunnilla päivässä. Näitä tunteja ei huomioida työaikajakson kokonaistuntimäärässä lisä- tai ylityöhön oikeuttavaa aikaa laskettaessa.

Luottamusmiesten korvauksia ja vapautusaikoja koskeva uudistettu taulukko 

Käyttöön otetaan luottamusmiesten/työsuojeluvaltuutettujen korvauksia ja vapautusaikoja koskeva uudistettu taulukko. Lähtökohtaisesti korvausmääriä ei koroteta enää sopimuskauden aikana.

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle järjestetään säännöllistä vapautusta työstä sekä maksetaan korvausta työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä 1.1.2021 lukien seuraavasti:

Taulukon mukaisesta työntekijämäärän alarajasta poiketen työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tarvittaessa käyttää enintään 3 tuntia vapautusaikaa kutakin kolmiviikkoisjaksoa kohden.

Työntekijämäärän ollessa enintään 24 voivat työnantaja ja luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu sopia mahdollisesta vapautuksesta ja korvauksesta paikallisesti.

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Lyhyemmässä kuin 12 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.