13 § Vuosiloma

Siirry sisältöön

Vuosilomaedut määräytyvät vuosilomalain ja seuraavien määräysten mukaisesti.

Loman pituus

1. Toistaiseksi voimassa olevissa ja yli vuoden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa loman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan.

2. Toistaiseksi voimassa olevassa yli vuoden kestäneessä työsuhteessa on vuosilomasta annettava vähintään yksi viikko kesälomakauden (2.5.–30.9.) aikana, jollei toisin sovita.

3. Enintään vuoden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa voidaan sopia vuosilomalain mukaisen lomakorvauksen maksamisesta joko kuukausittain tai työsuhteen lopussa ottaen huomioon vuosilomalain määräykset oikeudesta vapaaseen.

Pöytäkirjamerkintä

Vuosilomalain 2 luvun 7 §:n lisäksi työssäolon veroisina päivinä pidetään
työehtosopimuksen mukaan palkallisia päiviä sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n hallinnon kokouksiin osallistumispäiviä.

Lomapalkka

4. Vuosilomapalkka maksetaan yrityksen tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

5. Kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 ja kertomalla näin saatu lomapäivän palkka lomapäivien lukumäärällä.

6. Lomapalkka tasataan seuraavan palkanmaksun yhteydessä työntekijän todellista palkkaa vastaavaksi.

7. Tuntipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka ja -korvaus on lomanmääräytymisvuoden ansiosta:

  • 9 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden
  • 11,5 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden.

Lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) ansio muodostuu:

  • työssäoloajan palkasta lukuun ottamatta hätä- ja ylityön ajalta maksettua korotusosaa
  • poissaoloajalta maksetusta palkasta (vuosilomalaki 7.2 §:n kohdat 1–4 ja 7) laskennallisesta palkasta.

Työssäoloajan palkkaan lisätään laskennallista palkkaa seuraavasti:

  • sairausajalta maksetun palkan lisäksi yhteensä enintään 75 työpäivältä
  • erityis-, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman ajalta
  • lomautusajalta enintään 30 työpäivältä lomautusta kohden.

Laskennallinen palkka määräytyy poissaolon alkamishetken tuntipalkan ja sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan.