Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  4.5.2020

23.4.2020 saavutettiin golf-alan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa niitä sitovaksi työehtosopimukseksi 30.4.2020.

1 Sopimuskausi

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 30.4.2020–31.1.2022.

2 Palkantarkistukset

1. Palkantarkistukset 2020

Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %.

2. Palkantarkistukset 2021

Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %.

3. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2020 lukien 3,2 %.

3. Työmarkkinajärjestöjen 14.6.2016 solmima kilpailukykysopimus

Osapuolet toteavat, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys poistuu viimeistään 31.12.2020. Mikäli kiky-tunnit (vanha tes 7 §) on tämän sopimuksen voimaan tullessa suunniteltu tasoittumisjaksoon tai vahvistettuun työvuoroluetteloon, ei niistä muodostu korotetulla palkalla maksettavaa lisä- tai ylityötä, vaan ne maksetaan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Muutetaan työehtosopimuksessa olevat kaikki viittaukset vastaamaan siirtymäaikaviittauksella (1.1.2021 lukien) säännöllistä keskimääräistä työaikaa, joka on 37,5 tuntia viikossa tai 75 tuntia kahdessa viikossa tai 112,5 tuntia kolmessa viikossa.

4. Koulutus- ja kehittämistilaisuudet

Työehtosopimukseen lisätään otsikolla ”Koulutus- ja kehittämistilaisuudet” alla oleva teksti. Tes-tekstin sijainti työehtosopimuksessa ratkaistaan kohdan 3.3. selkotyöryhmässä.

  1. Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi työpaikalla tai työnantajan osoittamassa paikassa järjestettäviä koulutus- tai kehittämistilaisuuksia enintään 10 tuntia kalenterivuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa, joka voidaan teettää työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa sovitun säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi. Koulutus- tai kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan yksinkertaista tuntipalkkaa.
  2. Koulutus- tai kehittämistilaisuudet voidaan toteuttaa siten, että työvuoro pitenee koulutus- tai kehittämistilaisuuden keston verran. Koulutus- tai kehittämistilaisuus voidaan toteuttaa myös kokonaisena päivänä. Koulutus- tai kehittämistilaisuutta ei voida sijoittaa arkipyhäpäiville eikä sunnuntaille.
  3. Koulutus- tai kehittämistilaisuudet pyritään kirjaamaan koulutussuunnitelmaan.

5. Työryhmä työehtosopimuksen työaikasäännösten selkeyttämiseksi

Työehtosopimusosalliset liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana selkeyttää työehtosopimuksen työaikasäännökset.

6. Häirintä työelämässä

Sopijapuolet pitävät tärkeänä ehkäistä häirinnän ja seksuaalisen häirinnän tilanteita työpaikoilla. Sopijapuolet seuraavat muilla palvelualoilla tehtäviä asiaan liittyviä uudistuksia ja myötävaikuttavat hyvien käytäntöjen huomioimista myös alan yrityksissä.

Neuvotteluosapuolet suosittelevat työturvallisuuslain mukaisen työsuojeluohjelman päivittämisen yhteydessä tekemään menettelytapaohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Menettelytapaohjeiden tulee kattaa työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi ohjeet asiakkaiden taholta tapahtuvan häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn.

7. Tekstimuutokset

1. Muutetaan työehtosopimuksen 6 § 1. kohta seuraavasti:

  1. Palkka maksetaan kerran kuukaudessa, ellei toisin sovita.

Pöytäkirjanmerkintä

Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuajan muuttumisesta hyvissä ajoin, mutta kuitenkin viimeistään 2 kuukautta ennen maksupäivän vaihtumista.

2. Poistetaan työehtosopimuksen 7 §:n kilpailukykysopimuksen työajan pidennystä koskeva teksti ja sen jälkeinen kappale ja lisätään niiden tilalle uusia kappaleita kuulumaan seuraavasti:

Säännöllinen työaika määräytyy joko työaikalain 3:5 §:n mukaisesti tai käytettäessä työaikalain 3:7 §:n jaksotyöaikaa työaikalain ja seuraavien määräysten mukaisesti.

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Pöytäkirjamerkintä

Työnantaja saa vaihtoehtoisesti noudattaa vuoden 2020 ajan 31.12.2019
umpeen menneen työaikalain määräystä:

Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson
aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa.

Paikallisesti voidaan sopia lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Edellä todettua 138 tunnin enimmäistuntimäärää ei saa kuitenkaan ylittää.

(tästä jatkuu Säännöllinen työaika -otsikolla)

3. Muutetaan työehtosopimuksen 9 §:n 2 kohdan Viikkolepoa koskeva 2. kohta seuraavasti:

2. Työntekijälle on annettava yhdenjaksoinen vähintään 35 tunnin viikoittainen vapaa-aika kerran seitsemän päivän aikana. Se voidaan järjestää myös keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia seitsemän päivän ajanjakson aikana.

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahdelle seitsemän päivän jaksolle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittuu sen seitsemän päivän puolelle, jonka viikkolevosta on kyse.

4. Lisätään työehtosopimuksen 15 §:n 1 kohtaan uusi kolmas kappale:

Työsuhteen keston estämättä, työntekijä on oikeutettu vähintään neljän viikon palkalliseen jaksoon poissaolon johtuessa sellaisesta työtapaturmasta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan korvattavuuden piirissä.

5. Poistetaan työehtosopimuksen Liitteen 1 (Golf-alan palkat) taulukoiden alta toinen kappale.

6. Lisätään työehtosopimuksen Liitteen 1 (Golf-alan palkat) taulukoiden alle uusi toinen kappale:

Työsuhteen alussa työntekijälle voidaan maksaa perehdytysajan palkkana 75 % kyseisen vaatimustason palkasta enintään kahden viikon ajan.


Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry