24 § Yrityskohtainen sopiminen

Yrityskohtaisessa sopimisessa noudatetaan seuraavia määräyksiä, elleivät liitot toisin sovi:

  1. Sopijapuolina voivat olla toisaalta työnantaja tai hänen edustajansa, toisaalta työntekijä, työntekijät tai luottamusmies, ellei ao. työehtosopimusmääräyksessä ole toisin sovittu.
  2. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
  3. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräajaksi.
  4. Sopimuksen tekeminen ei saa olla edellytyksenä työsopimuksen solmimiselle eikä sopimus voi olla osa työntekijän työsopimusta.
  5. Työnantajan aloitteesta tapahtuva ja muuta kuin kokonaista henkilöstöryhmää tai noudatettavaa työaikajärjestelmää koskeva sopimus voidaan tehdä työntekijän kanssa vasta hänen koeaikansa päättymisen jälkeen.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Määräaikainen sopimus, joka on ollut voimassa yli 9 kuukautta, voidaan irtisanoa kuten toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Sopimuksen, jolla on sinänsä työehtosopimusvaikutukset, päätyttyä noudatetaan alan työehtosopimuksen määräyksiä. Mikäli sovittu järjestely on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, järjestely jatkuu joka tapauksessa sen loppuun.

Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamusta synnyttävää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Ensisijaiseksi toimintamalliksi tulee omaksua valmius aloitteellisuuteen etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut, joilla edistetään sekä yrityksen että henkilöstön etuja ja niiden yhteensovitusta paikalliset tarpeet huomioonottavalla tavalla. Osapuolten odotetaan ottavan vastuun oman työpaikkansa menestyksestä.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana vaikutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla luodaan edellytykset myös työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen sopiminen tulee ymmärtää erityisesti toiminnan kehittämisen välineeksi.

Mahdollisuuden työpaikkakohtaiseen sopimiseen sisältävät seuraavat työehtosopimuksen kohdat:

4 § lomautusilmoitusaika

6  § viikonloppuvapaat, kärrymyynnin työaika

6a §  x-vapaiden siirtäminen

9  § palkanmaksu

11 § lomaltapaluuraha

16 § ristiintyöskentely

Aputyöntekijöitä koskeva kokeilu

Sopimuskauden aikana työnantaja ja pääluottamusmies voivat TES 24 §:n mukaisesti sopia enintään sopimuskauden kestävästä määräaikaisesta kokeilusta, jossa työnantaja voi palkata aputyöntekijöitä junassa tehtäviin avustaviin työtehtäviin aputyöntekijän palkalla. Aputyöntekijän palkka on 85 % junapalveluhenkilökunnan (1. pr) mukaisesta taulukkopalkasta.