24 § Yrityskohtainen sopiminen

Yrityskohtaisessa sopimisessa noudatetaan seuraavia määräyksiä, elleivät liitot toisin sovi:

  1. Sopijapuolina voivat olla toisaalta työnantaja tai hänen edustajansa, toisaalta työntekijä, työntekijät tai luottamusmies, ellei ao. työehtosopimusmääräyksessä ole toisin sovittu.
  2. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
  3. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräajaksi.
  4. Sopimuksen tekeminen ei saa olla edellytyksenä työsopimuksen solmimiselle eikä sopimus voi olla osa työntekijän työsopimusta.
  5. Työnantajan aloitteesta tapahtuva ja muuta kuin kokonaista henkilöstöryhmää tai noudatettavaa työaikajärjestelmää koskeva sopimus voidaan tehdä työntekijän kanssa vasta hänen koeaikansa päättymisen jälkeen.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Määräaikainen sopimus, joka on ollut voimassa yli 9 kuukautta, voidaan irtisanoa kuten toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Sopimuksen, jolla on sinänsä työehtosopimusvaikutukset, päätyttyä noudatetaan alan työehtosopimuksen määräyksiä. Mikäli sovittu järjestely on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, järjestely jatkuu joka tapauksessa sen loppuun.

Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamusta synnyttävää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Ensisijaiseksi toimintamalliksi tulee omaksua valmius aloitteellisuuteen etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut, joilla edistetään sekä yrityksen että henkilöstön etuja ja niiden yhteensovitusta paikalliset tarpeet huomioonottavalla tavalla. Osapuolten odotetaan ottavan vastuun oman työpaikkansa menestyksestä.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana vaikutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla luodaan edellytykset myös työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen sopiminen tulee ymmärtää erityisesti toiminnan kehittämisen välineeksi.

Mahdollisuuden työpaikkakohtaiseen sopimiseen sisältävät seuraavat työehtosopimuksen kohdat:

4 § lomautusilmoitusaika

6  § viikonloppuvapaat, kärrymyynnin työaika

6a §  x-vapaiden siirtäminen

9  § palkanmaksu

11 § lomaltapaluuraha

16 § ristiintyöskentely

Päivystyskokeilu määräaikaisena sopimuskauden 1.10.2020-31.3.2022 aikana

Sopimuskauden aikana työnantaja voi sopia pääluottamusmiehen kanssa määräaikaisesta kokeilusta, jossa junatarjoilijalla voi olla työvuorolistalle merkittynä erityinen päivystysvuoro. Tarkoituksena on varmistaa riittävä miehitys ruuhkaisilla junavuoroilla ja välttää vajaalla miehityksellä työskentely esim. yllättävissä sairauspoissaolotilanteissa. Kokeilu voidaan toteuttaa sopimuksessa erikseen määritellyllä alueella tai sen voidaan muuten sopia koskevan tiettyä rajattua työntekijäjoukkoa. Sopimus tehdään yhteistyössä sopijaliittojen kanssa. Sopimuksessa tulee sopia myös siitä, millä tavalla kokeiluun osallistuneilta kerätään kokemuksia kokeilun onnistumisen arvioimiseksi.

Kokeilussa tulee soveltaa seuraavia periaatteita. Päivystysaika luetaan työajaksi. Päivystysvuoron aikana työntekijä on asemalla valmiina ryhtymään työhön ja hänelle voidaan tänä aikana osoittaa työtehtäviä esim. asemaravintolassa. Työntekijälle voidaan osoittaa päivystysvuoron aikana alkava työvuoro, jolloin työvuorolistaa muutetaan siten, että listalle merkitään tämä toteutuva työvuoro. Työvuorolista laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että päivystysvuoron jälkeen on vapaapäivä. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunnan työehtosopimuksen mukaan.