Allekirjoituspöytäkirja 30.3.2020

Siirry sisältöön

Aika 30.3.2020

Paikka Sähköposti

Läsnä
Jami Pohja, Alko
Heli Hassinen-Biberger, Alko
Kari Pennanen, Alko
Kaisa Kärkkäinen, Palta
Jukka Höttönen, ALV
Sini Heikkinen, ALV
Antti Turunen, ALV
Satu Lintonen, ALV
Marianne Friman, PAM

1. Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan 30.3.2020 ja päättyy 28.2.2022.

Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä.

2. Palkankorotukset

Vuosi 2020

Palkkoja korotetaan 1.4.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,1 % suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden edellisen kuukauden palkkasummasta. Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteet sovitaan paikallisesti. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2020 1,9 %.

Vuosi 2021

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 1,2% suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,1 % suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden edellisen kuukauden palkkasummasta. Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteet sovitaan paikallisesti. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2021 1,2 %.

Työehtosopimuksessa olevia henkilöstönedustajien palkkioita korotetaan 1.4.2020 alkaen 3,3%.

Lauantailisiä korotetaan 1.4.2020 alkaen 0,50 euroa/tunti. Muita lisiä ei koroteta.

3. Palkkaustyöryhmä

Perustetaan palkkaustyöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida nykyisen palkkausjärjestelmän toimivuutta ja selvittää muutostarpeita mm. eri palkkaluokkien välisiin pisterajoihin sekä järjestelmän keventämiseen liittyen.

4. Tekstimuutokset

1 § Yleiset ehdot

Muutetaan Työsuhde-kohdan 2. kohta kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

2. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeaikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta.

2 § Työaika

Muutetaan 2 §:n alla olevia kohtia. Muutoin 2 § pysyy ennallaan. Sulkeissa olevat kohdat poistetaan ja ao määräykset muutetaan seuraavasti:

Säännöllinen työaika on enintään (10) 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 45 tuntia viikossa.

(PÖYTÄKIRJAMERKINTÄ:
Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys
Työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukainen keskimääräinen vuosittainen 24 tunnin työajanpidennys toteutetaan paikallisesti erikseen sovittavalla tavalla. Mikäli asiasta ei saada sovittua paikallisesti, täyttää työntekijä työajanpidennysvelvoitteensa ottamalla vastaan suunnittelematonta työtä. Osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla työajanpidennys suhteutetaan työsopimuksessa sovitun työajan mukaisesti. Työajanpidennys on työntekijälle palkaton.)

Säännöllisen työajan tulee tasoittua 26 viikossa keskimäärin enintään 37,5 tuntiin/viikko. Lyhyempiä tasoittumisjaksoja voidaan käyttää pääluottamusmie-hen kanssa asiasta sovittaessa.

Työnantajan suunnittelema Ttyöviikko on keskimäärin viisipäiväinen 26 viikon jaksossa. Jos työnantajan suunnittelema työviikko ei tasoitu viisipäiväiseksi 26 viikon kuluessa, korvataan saamatta jääneet viikkovapaapäivät työntekijälle 7,5 tunnin yksinkertaisella tuntipalkalla.

[…]

Työvuoroluettelo

(Jokaisen) Joka kolmannen kalenteriviikon maanantaina annetaan sitovasti tiedoksi kolmen kalenteriviikon päästä alkavan (kalenteriviikon) kolmiviikkoisjakson työvuoroluettelo. Ennen työvuoroluettelon tiedoksi antamista tulee työntekijällä olla mahdollisuus esittää toiveensa työvuorojen sijoittumisesta. Toisenlaisesta julkaisurytmistä ja julkaistavan työvuoroluettelojakson pituudesta voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa.

Esimerkki 1

Rullaava työvuoroluettelo tarkoittaa viikoittain kolmen viikon välein tapahtuvaa työvuorojen tiedoksiantoa seuraavalla tavalla:

Maanantaina (21.7.2014) 1.6.2020 alkavan (kalenteriviikon) kolmiviikkoisjakson työvuoroluettelo tulee antaa työntekijälle sitovasti tiedoksi maanantaina (30.6.2014) 11.5.2020.

Maanantaina (27.7.2014) 22.6.2020 alkavan (kalenteriviikon) kolmiviikkoisjakson työvuoroluettelo tulee antaa työntekijälle sitovasti tiedoksi maanantaina (7.7.2014) 1.6.2020.

Maanantaina (4.8.2014) 13.7.2020 alkavan (kalenteriviikon) kolmiviikkoisjakson työvuoroluettelo tulee antaa työntekijälle sitovasti tiedoksi maanantaina (14.7.2014) 22.6.2020.

Vapaapäivien sijoittelu

Kokoaikaiselle työntekijälle annetaan (kalenterivuodessa) 26 viikon tasoittumisjaksossa vuosiloma-ajan lisäksi vähintään (13) 6 lauantai-sunnuntai ja (13) 7 sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää.

Vähintään 30 viikkotunnin työsopimuksella työskentelevälle osa-aikaiselle työntekijälle annetaan hänen niin halutessaan 26 viikon tasoittumisjaksossa vuosiloma-ajan lisäksi vähintään 4 lauantai-sunnuntai ja 4 sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää.

Muulle osa-aikaiselle työntekijälle annetaan hänen niin halutessaan (kalenterivuodessa) 26 viikon tasoittumisjaksossa vuosiloma-ajan lisäksi (4) 2 lauantai-sunnuntai ja (4) 2 sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää.

Lauantai-sunnuntai-maanantai välille sijoitettu kolmen päivän vapaapäiväyhdistelmä katsotaan yhdeksi annetuksi lauantai-sunnuntai -vapaapäiväyhdistelmäksi.

Työntekijän lauantaille toivoma toteutunut vapaapäivä katsotaan annetuksi lauantai-sunnuntai -vapaapäiväyhdistelmäksi.

Jos työsuhde ei ole jatkunut koko (kalenterivuotta) tasoittumisjaksoa, vapaapäiväyhdistelmiä annetaan vastaavassa suhteessa.

Enintään viiden kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa ei noudateta edellä mainittuja määräyksiä vapaapäiväyhdistelmistä.

Työntekijä voi sopia työnantajan edustajan kanssa vapaapäivien antamisesta muina arkipäivinä. Sopiminen voi koskea myös viikoittaisten vapaapäivien yhdistämistä. Sopiminen koskee vain yhtä työvuorosuunnittelujaksoa kerrallaan.

Työnantajan liiketoiminnallisten toimintaedellytysten muuttuessa voidaan työvoiman sopeutustarpeen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi sopia myös muunlaisista vapaapäiväyhdistelmistä paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa.

(Alle 37,5 tuntia viikossa työskentelevän kuukausipalkkaisen siivoojan vapaa-päivä voidaan määrätä muillekin viikonpäiville.)

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevälle koko- tai osa-aikaiselle työntekijälle suunnitellaan lähtökohtaisesti vapaaksi yksi seuraavista aattopäivistä: pääsiäislauantai, juhannusaatto, jouluaatto. Työsuhteen alkamisvuonna yksi vapaa suositellaan annettavaksi silloin, kun työsuhde on alkanut ennen pääsiäisviikkoa. Vuosilomalle sijoittuvat aattopäivät lasketaan saaduksi aattovapaaksi.

[…]

Korotettu palkka

Vuorokaudessa (8,5) 9 ja viikossa 45 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Tasoittumisjärjestelmässä ylityöstä, vähennettynä vuorokaudessa yli (8,5) 9 tuntia ja viikossa yli 45 tuntia tehty työaika, maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

6 § Ruokatauko, kahvitauko ja ateriaetu

Poistetaan kolme ensimmäistä kappaletta ja lisätään tilalle seuraavat kaksi kappaletta:

Työhön tulon ja työstä lähdön välisen ajan ollessa suunnitellussa työvuorossa yhdenjaksoisesti yli 7 tuntia, kuuluu työvuoroon ruokatauko. Ruokatauon pituus on 30 minuuttia. Ruokatauon pituudesta voidaan paikallisesti pääluottamusmiehen ja HR-päällikön välillä sopia tilapäisesti toisin. Ruokataukoa ei lueta työaikaan.

Ruokatauon poistamisesta kokonaan voidaan paikallisesti sopia myymälöissä, joissa voidaan työskennellä yksin. Tällöin työntekijä voi ruokailla työaikana.

13 § Työharjoittelu

Poistetaan seuraava kirjaus:

Työharjoittelun tarkoituksena on opintoihin liittyvien pakollisten harjoittelujen suorittaminen.

Liite 3 Työsuojelusopimus

Muutetaan kohdan 2.2.2 Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö neljäs kappale kuulumaan seuraavasti:

Alueellisten työsuojeluvaltuutettujen työstävapautusaika määräytyy toimialueen henkilömäärään perustuen. Kokonaisvapautusaikaa tarkastellessa otetaan huomioon myös alueen maantieteellinen laajuus. Toimipaikkojen väliseen matkustamiseen käytettävästä matkustusajasta sovitaan alueellisesti toimikauden alkaessa. Työstävapautusaika ja matkustusaika muodostavat alueellisen työsuojeluvaltuutetun kokonaisvapautusajan.

Muutetaan kohdan 2.2.2 Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö kuudes kappale sekä sen alla oleva taulukko kuulumaan seuraavasti:

Työstävapautusaikoja tarkistetaan toimikausittain ennen vaaleja henkilömäärien mukaisesti. Työstävapautusajat kaudelle 2020-2021 on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2020

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY
Tuomas Aarto, Kaj Schmidt

ALKON LIIKEVÄKI ALV RY
Sini Heikkinen, Antti Turunen