6 b § Keskimääräinen vähimmäistyöaika

Siirry sisältöön

Osa-aikaisen työntekijän kanssa voidaan sopia keskimääräisestä vähimmäistyöajasta.

Keskimääräisen vähimmäistyöajan tarkastelu

Toteutuneen keskimääräisen vähimmäistyöajan tarkastelu on tehtävä vähintään 27 viikon (9 kolmiviikkoisjaksoa) välein työnantajan määrittämänä ajankohtana. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa osapuolet tarkastelevat, onko työsopimuksessa sovittu keskimääräinen vähimmäistyöaika toteutunut vai ei.

Työnantajan on ilmoitettava etukäteen tarkastelun piirissä oleville osa-aikatyöntekijöille tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot.

Työvuorolistan julkaisemisen jälkeen listalle sovittua lisätyötä ei huomioida tarkasteltaessa työsopimustuntien toteutumista.

Työajan jäädessä alle sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan, työnantaja maksaa saamatta jääneitä työtunteja vastaavan korvauksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu työtuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvan palkattoman poissaolon vuoksi.

Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen tulee irtisanomisajalle merkitä työvuorolistalle vähintään työntekijän työsopimuksessa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan mukaiset työtunnit.

Työsopimuksessa sovitun työajan päivittäminen

Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, tulee työaika sopia toteutu­nutta työaikaa vastaavaksi. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi perhevapaan tai toisen työntekijän pidemmän ajan sairausloman sijaisuuksia. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä ja tiedottaa siitä pääluottamusmiehelle.

Julkaistun työvuorolistan jälkeen tarjottua lisätyötä ei huomioida työtuntimäärää päivitettäessä.

Tarkastelussa on perusteltava kirjallisesti poikkeamat työsopimustunteihin nähden ja sen tarkoituksena on varmistaa, että sopimus vastaa tosiasiallista tilannetta.