1 § Soveltamisala

Tätä työehtosopimusta noudatetaan ohjelmapalvelualalla (ei koske muusikkojen yms. esiintyvien taiteilijoiden välitystä mm. ravintoloihin) toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin työntekijöihin.

Tämä sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä ja vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä, esimiehiä eikä määrätyn lyhytaikaisen työsuorituksen tekemistä.

Sopimus ei koske alle 16-vuotiaiden tilapäisiä työsuhteita, ellei työsopimuksella ole toisin sovittu.

Tämän sopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:

  • Yleissopimus 1.10.2017
  • Luottamusmiessopimus 1.1.2021
  • Koulutussopimus 1.1.2021
  • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla
  • Työpaikkaruokailua koskeva sopimus 1.10.2017
  • Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja 1.10.2017
  • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 1.10.2017
  • Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta 1.1.2021
  • Sopimus yhteistoiminnasta 1.10.2017